Core Data Model Mapping Directory

0b0b5a426402329a9930f381fdee4662

Internal Identifier
No internal identifier
Public ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/0b0b5a426402329a9930f381fdee4662
CDMMD ID
No CDMMD Id
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

included asset EN: "Authority Address" (Behoerde.anschrift_v1.1)
included asset EN: "Authority Communication" (Behoerde.kommunikation_v1.1)
included asset EN: "Authority subordinate authority" (Behoerde.nachgeordneteBehoerde_v1.1)
included asset EN: "Authorities Identification Authority" (Behoerde.behoerdenidentifikation_v1.1)
included asset EN: "Authority administrative political jurisdiction" (Behoerde.verwaltungspolitischeZustaendigkeit_v1.1)
included asset EN: "Authority authorities identifier" (Behoerde.behoerdenkennung_v1.1)
included asset EN: "Authority authorities Names" (Behoerde.behoerdenname_v1.1)
included asset EN: "Authority Organizational Structure" (Behoerde.organisationsstruktur_v1.1)

Referenced by

EN: "Additional authority" (Behoerde.zusatz_v1.1)
EN: "Authority ID" (Behoerde.id_v1.1)
EN: "Authority subordinate authority" (Behoerde.nachgeordneteBehoerde_v1.1)
EN: "Authority Type" (Behoerde.typ_v1.1)
EN: "Family status office" (Familienstand.behoerde_v1.1)
EN: "ID Card issuing authority" (Ausweisdokument.ausstellendeBehoerde_v1.1)
EN: "Registration registrierendeBehoerde" (Registrierung.registrierendeBehoerde_v1.1)