Core Data Model Mapping Directory

Gemeentedeel (Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland)

Internal Identifier
Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland
Public ID
http://data.stelselvanbasisregistraties.nl/gba/id/gegevenselement/Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland
CDMMD ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/e6ebc595e2553bbfafce01b018d5fea8
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

label Gemeentedeel (Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland)
Title Gemeentedeel (Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland)
definition
Description
has internal identifier Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland
sample
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Is Part Of Stelselcatalogus
Identifier Gemeentedeel-Briefadres_in_Nederland