Core Data Model Mapping Directory

EN: "Sex.sex" (Geschlecht.geschlecht_v1.1)

Das "geschlecht" bezeichnet das biologische Geschlecht eines Lebewesens.

Internal Identifier
Geschlecht.geschlecht_v1.1
Public ID
No public identifier
CDMMD ID
http://mapping.semic.eu/vdm/id/cv/45edfffab7ee7b72c73acd0c64c00603
Type
Property
Raw data
HTML | RDF/XML | Turtle

Metadata

type Property
label EN: "Sex.sex" (Geschlecht.geschlecht_v1.1)
rdfs:range Code
Title EN: "Sex.sex" (Geschlecht.geschlecht_v1.1)
definition Das "geschlecht" bezeichnet das biologische Geschlecht eines Lebewesens.
Description
type Property
has internal identifier Geschlecht.geschlecht_v1.1
included asset b33509e4101693a82829fd320a7394ef
sample
http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes
Is Part Of KoSIT - XÖV